GRUPPUTVECKLING

Att tillsammans utveckla färdigheter och relationer

Stöd för gruppen att utvecklas i önskad riktning. Färdigheterna kan t ex handla om att utveckla relationerna, öka samarbetet, hantera konflikter eller att lära sig att ge mer feedback. Genom övningar, reflektion, dialog och teori bygger vi ökad öppenhet och tillit, rakare kommunikation och större förståelse för varandra.

RELATIONSKOMPETENS

Samarbete är grunden till att nå uppsatta mål på ett effektivt sätt. Då har det stor betydelse för hur vi kommunicerar och beter oss. Ibland kan det vara hjälpsamt att använda kommunikationsanalys som ett diskussionsunderlag. Då arbetar jag med Extended DISC® som ger indikationer på vår primära kommunikationsstil, men hindrar inte heller personer från att utvecklas inom något område. Profilen kan tas fram specifikt för olika yrkesgrupper t.ex vården, ledarskapet och kopplas till verksamhetens mål och rollens krav. Även 360°-analyser.

KONFLIKTHANTERING

Det är normalt med konflikter på en arbetsplats och tyder ofta på att det finns ett engagemang i arbetet. Hanterade på ett konstruktivt sätt kan de stärka förtroendet för varandra. Olösta skapar de bitterhet och vanmakt som kostar tid och energi. Som konsult stödjer jag individer och grupper att djupna dialogen för att kunna avsluta det energiläckage som olösta konflikter resulterar i. När de inblandade får berätta och ta in den sårbarhet och de svårigheter var och en upplever kan förståelsen för varandra växa. Jag belyser situationen från alla parters perspektiv, försöker få deltagarna att kommunicera igen men också att upptäcka och ta sitt eget ansvar. Målet med konflikthantering är att hjälpa parterna att skuldbefria bakåt och ansvarsbelägga framåt. Det handlar till stor del om att odla acceptans för varandra och ökad insikt om egna beteenden och attityder.

HANDLEDNING

Handledning för grupputveckling innebär att stödja med frågor, observationer och idéer kring vardagen, en särskild fråga eller situation där reflektion, dialog och delaktighet är centralt.
Läs mer om handledning här>>

MINDFULNESS

Mindfulness används inom västerländsk sjuk- och friskvård idag. Men vad är det egentligen, varför fungerar det och hur gör man?
Jag erbjuder kurser/träning över längre tid på företag men också kortare insatser vid ex. friskvårdsdagar/personaldagar.

FEEDBACK

Feedback är ett viktigt verktyg för att utveckla en kultur av öppenhet, tillit och trygghet samt att förebygga konflikter. Med de ingredienserna byggs en effektivare grupp, som fokuserar mer på det som gruppen är till för att jobba med än på relationerna. Feedback får människor att växa och kan höja kompetens, prestation, förbättra samarbete och nå uppsatta mål.
Hel- eller halvdag som förstås inkluderar träning för gruppen!

KLIMATMÄTNING

Ibland kan det vara bra att ta temperaturen på gruppen, mätningen fungerar sedan som ett diskussionsunderlag eller kan ligga till grund för konkreta åtgärdsplaner. Allt detta görs i realtid. En klimatmätning mäter och ökar medvetenheten om bla gruppens nöjdhet och förnekelsegrad och konsekvenserna av detta. Den klimatmätning jag gör är till skillnad från många andra klimatmätningar inte anonym.

Många tror att en klimatmätning måste vara anonym för att man ska få ärliga och uppriktiga svar. Det är inte helt sant för anonymitet skapar välkända problem:
Ledare som tvingats genomföra impopulära beslut kan straffas.
Specifika problem döljs i diffust missnöje.
Det blir svårt att tillvarata medarbetarnas engagemang för att utveckla ett gott klimat.

Det transparenta verktyget och hjälpmedlet jag använder är Organisationsbarometern® -ett verktyg från Förändringens fyra rum®
En droppe droppad i Livets älv, har ingen kraft att flyta själv
Det ställs ett krav på varje droppe
Hjälp till att hålla de andra oppe!
~ Tage Danielsson
Camilla Knekta Utvecklingskultur I Samtalsterapi I Coaching I Handledning I Mindfulness I Grupp- och ledarskapsutveckling I Visby, Gotland
Kontakt>>